Eco Şcoala

  


Proiectul Eco-Școala este coordonat de Comitetul Eco-Școală  constituit la începutul fiecărui an școlar în cadrul unor întruniri cu reprezentanții elevilor, cadrelor didactice și invitați din partea instituțiilor cu care am încheiat parteneriate de colaborare (Agenția de Protecția Mediului Suceava, Primăria Municipiului Suceava). Din Comitet fac parte coordonatorul programului, reprezentanții conducerii colegiului,  cadre didactice care și-au exprimat opțiunea de a se implica în coordonarea activităților din cadrul programului,  elevi reprezentanți ai claselor,  membri ai administrației școlii, bibliotecarul școlii,  părinți, inspectorul cu educația formală și informală a ISJ Suceava și reprezentanții instituțiilor partenere (APM Suceava, Primăria Suceava, Direcția Silvică Suceava, GEC Bucovina ș.a.).
Activitățile din planul de acțiune s-au stabilit în cadrul întâlnirilor Comitetului Eco-Școală   în funcție de problemele de mediu cu care se confruntă școala și comunitatea locală. De asemenea, s-a ținut cont de posibilitățile școlii de a se implica în activități, de interesul manifestat de  elevi și parteneri. S-au avut în vedere teme prevăzute în Programul „Eco-Școală”, preferate de elevi, acțiuni pentru marcarea zilelor importante din calendarul ecologic, reciclarea deșeurilor, păstrarea curățeniei, a biodiversității, colaborarea cu eco-școlile din oraș.

     Rezultatele obținute sunt pozitive și s-au concretizat prin implicarea majorității elevilor în acțiuni de păstrarea curățeniei, ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii, cartier, reciclarea deșeurilor de hârtie, amenajarea sălilor de clasă, popularizarea proiectului prin intermediul revistei proprii „Mozaic…ecologic”, realizarea de panouri „eco”. Organizarea și participarea la activități și concursuri specifice dedicate evenimentelor ecologice (Marșul ecologic pentru salvarea parcului Șipote, în octombrie 2008, inițiat de GEC Bucovina, concursul interșcolar „Să păstrăm Pământul viu!”, 21 aprilie 2009, organizat de colegiul nostru ș.a.), confirmate prin premii, atestă implicarea și interesul elevilor.

      Educaţia pentru mediu constituie o prioritate în formarea tinerilor (de 15-18 ani) și este urmărită în cadrul curriculum-ului școlar la diferite discipline de învăţământ: limba şi literatura română, geografie, chimie, biologie, fizică, educaţie civică, matematică- informatică, educaţie tehnologică, dirigenţie, educaţie plastică.

      În fiecare an elevii colegiului au participat la sesiuni de comunicări pe teme de mediu obținând premii și mențiuni.

      În parteneriat cu Primăria municipiului Suceava elevii Colegiului „Samuil Isopescu” au participat la o amplă acțiune de ecologizare a cartierului rezidențial, sub genericul „Toți pentru curățenia orașului!”. Au fost prezenți peste 200 de elevi din clasele a X-a și a XI-a. În aceeași zi, coordonați de profesori,  elevii clasele a IX-a  s-au implicat în curățenia din curtea școlii și a internatului, iar cei de la școala de artă și meserii au selectat și depozitat deșeurile de hârtie. Acțiunea a fost popularizată pe site-ul CCDG și în cotidianul „Crai nou”(2 aprilie 2009).

    Eco-codul stabilit de elevii Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”:

„EU ȘI COLEGII MEI = ECO-CETĂȚENI!”

    În elaborarea eco-codului am luat în considerare sloganul: „Mentalitatea oamenilor e prima care trebuie schimbată!”

Oamenii pot să-şi schimbe din liberă iniţiativă modul de viaţă pentru a proteja mediul, dacă beneficiază de orientare şi sprijin adecvat pentru adoptarea unui comportament ecologist.

    În urma implicării elevilor şi cadrelor didactice,Eco-codul, ales din mai multe variante propuse, a fost gândit în consens cu misiunea școlii și coroborat cu finalitatea practică. Noi considerăm că acest eco-codne responsabilizează și ne mobilizează la acțiune. De asemenea, elevii au elaborat și o emblemă personalizată.(Fig. 1).Sigla Eco Scoala

Fig. 1.Emblema eco-școală.

      Prin derularea Programului Eco-Școala beneficiile Colegiul Tehnic”Samuil Isopescu” Suceava sunt de ordin educativ, civic, financiar şi de imagine.

    Beneficiile şcolii s-au concretizat în:

  • dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor și dobândirea de noțiuni și abilități practice pentru un comportament ecologic eficient;
  • îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitatea locală prin activitățile desfășurate și popularizarea acestora în cotidianul „Crai nou”, iar la nivel național prin participarea la simpozionul internațional „Educația mileniului III. Educația ecologică”, ediția a V-a, cu lucrarea „Eco-turismul – turism de viitor”( lucrare publicată în volum), prof. Constantin Cocerhan; premiul II la secțiunea concurs „Reviste de atitudine ecologică” cu publicația „Mozaic…ecologic”, supliment al revistei „Mozaic”, 2011 (cu ISSN);
  • implicarea părinţilor în derularea unor activităţi comune de înfrumuseţare a ambientului şcolar;
  • realizarea de produse şi materiale utile promovării educației ecologice (revista „Mozaic…ecologic” CD-uri, pliante, afișe etc.);
  • reducerea unor cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor verzi;
  • participarea unor elevi cu lucrări proprii la sesiuni științifice locale și județene (geografie, științe socio-umane, fizică) acţiunile ecologice organizate la nivel local și continuarea cercetării mediului local prin realizarea unor lucrări proprii pentru sesiunile științifice ale elevilor.

    În activitatea noastră sunt și o serie de puncte slabe pe care Comitetul „Eco-Școală” le are în atenție în perspectiva evaluării:

  • refacerea unor panouri și amenajarea colțurilor „eco” în fiecare clasă;
  • confecționarea de produse din materiale refolosibile;
  • colectarea și valorificarea deșeurilor din hârtie;
  • implicarea elevilor în acțiunea „Să aducem plantele lângă noi!”

Colectarea selectiva a deseurilor